คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังฯ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การรับนักเรียน