ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญพรรณ ชมถิ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิตยา ชัยมงคล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4