ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ส.ค. 63 รับเกียรติบัตรครูดีแห่งแผ่นดิน
18 ส.ค. 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 63 อบรมหลักสูตรสมรรถนะ
ห้องประชุมโรงเรียนวัดแม่กะ/ชุดสุภาพ วิชาการ
12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย
28 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
อาคารเอนกประสงค์/สวมเสื้อสีเหลือง ฝ่ายกิจการนักเรียน/วันสำคัญ