ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนวัดแม่กะตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สถานที่เล่าเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยนายอ้าย ทนันชัย กำนันตำบลแม่แตง และนายอิ่น  ไชยวงค์  ครูใหญ่  พร้อมทั้งราษฎรได้ช่วยกันถางป่าและตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่ว่างอยู่ทางทิศเหนือของ  วัดแม่กะ เนื้อที่ ๔  ไร่  ๒๕ ตารางวา   สร้างอาคารเรียนถาวรหลังหนึ่ง โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินที่ราษฎรสมทบ  ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  โรงเรียนถูกพายุพัดเสียหายจึงได้ย้ายสถานที่เรียนไปอาศัยศาลาวัดแม่กะ เป็นที่เรียนหนังสือ

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นายปัญญา  ปัญญามูล  กำนันตำบลแม่แตง และนายอุเทน  อุปนันท์ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎรได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณและเงินราษฎรบริจาคสมทบ และ สร้างเสร็จ ใช้เป็นที่เรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐  อาคารเรียนถูกพายุพัดเสียหายอีกครั้ง นายหมวก นันตา กำนันตำบลแม่แตง และนายประดิษฐ์  อุ่นปัญโญ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕  และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้รื้อถอนอาคารเรียนและนำมาสร้างเป็นหอประชุมเพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   
         ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๑๒    หอประชุมอยู่ในสภาพทรุดโทรม ปลวกกินเนื้อไม้ จำเป็นต้องทำการรื้อถอนและ นางผ่องพรรณ คงงาม ครูใหญ่ พร้อมด้วยราษฎรจึงได้จัดหางบประมาณและสร้างเป็นหอประชุมขึ้นใหม่ ใช้เป็นที่เรียนโดยที่ ราษฎรและคณะครูได้ช่วยกันบริจาคเงิน 
          ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท
สมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนที่สร้างค้างไว้  แบบตึก มี ๕ ห้องเรียน  มีมุข ๒ ด้านสร้างเสร็จและใช้เป็นที่เรียนเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๓ 
          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา   จากกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๗     ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นเงิน
๓๕๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้น ๑ หลัง คณะครูพร้อมด้วยราษฎรได้ช่วยกันสร้างป้ายโรงเรียนและรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖
ปี พ.ศ.๒๕๔๐  นายปรีชา  ต้องประสงค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ร่วมมือกับราษฎร  บ้านหัวป่าห้า บ้านแม่กะบ้านตีนธาตุ บ้านสันปูเลย  ได้เสียสละแรงงาน  แรงกายและทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ อชม.๓  แบบตึก  ๑ หลัง  ๓ ห้องเรียน   ใช้งบประมาณ  ๔๕๙,๙๘๔ บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๑ ชื่อว่าอาคารเรียน  “รวมใจ ๔๑”
          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ งบมิซายาว่า เป็นเงิน๒๗๒,๑๐๐ บาทต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๒ /๒๖ จำนวน๑ ห้องเรียนและราษฎรได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และแรงงานต่อเติมอีก ๑ ห้อง เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท ชื่อว่าอาคารเรียน “รวมใจ ๔๒ “
          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลืองบประมาณจากทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยบริจาคเงิน   ๕๐,๐๐๐  บาท และราษฎรได้ร่วมใจกันเสียสละแรงงาน  ทุนทรัพย์สมทบก่อสร้างอาคารเรียน อีก ๑ หลัง  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๑๗,๘๙๕ บาท  และชื่อว่า อาคารเรียน “รวมใจ ๔๓ “ และทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
         ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
         ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๔ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  นางสมพร  ไชยวงศ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้รับความร่วมมือกับราษฎร บ้านหัวป่าห้า บ้านแม่กะ บ้านตีนธาตุ บ้านสันปูเลย ได้เสียสละแรงงาน แรงกาย และทุนทรัพย์สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ซึ่งชำรุดทรุดโทรมงบประมาณที่จัดสร้าง  ๒๗๐,๐๐๐บาท และทำบุญมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓
         เมื่อวันที่  ๒๐มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ นายดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้จัดทำแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และปรับปรุงห้องเรียน บริเวณอาคารสถานที่
         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ได้รับงบประมาณ ๑,๑๓๗,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน  จัดทำลาน BBL งบประมาณ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ได้รับงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
         ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้งบประมาณ  อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม)งบ ๓๓๓,๐๐๐ บาท ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑๒๙,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมบ้านพักครู๑๙๘,๖๐๐บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ๔๑๒,๒๐๐บาท อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๑๘๐,๐๐๐บาท ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๕๔,๐๐๐บาท  ครุภัณฑ์งานอาชีพโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ๒๐๐,๐๐๐บาท
         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน

        ปัจจุบันโรงเรียนวัดแม่กะเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนางสาวศิริยา  อินทกาโมทย์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีบุคลากร  13  คน  ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการจำนวน  9  คน  พนักงานราชการ 1  คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  จำนวน  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูธุรการ 1 คน   ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2564  จำนวนทั้งสิ้น  179  คน