ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวัดแม่กะตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สถานที่เล่าเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480    โดยนายอ้าย  ทนันชัย       กำนันตำบลแม่แตงและนายอิ่น ไชยวงค์  ครูใหญ่  พร้อมทั้งราษฎรได้ช่วยกันถางป่าและตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่ว่างอยู่ทางทิศเหนือของวัดแม่กะเนื้อที่ 4 ไร่25 ตารางวา   สร้างอาคารเรียนถาวรหลังหนึ่ง โดยใช้เงินงบประมาณและเงินที่ราษฎรสมทบ  ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490    โรงเรียนถูกพายุพัดเสียหายจึงได้ย้ายสถานที่เรียนไปอาศัยศาลาวัดแม่กะ     เป็นที่เรียนหนังสือ

                  ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 นายปัญญา  ปัญญามูล  กำนันตำบลแม่แตง และนายอุเทน อุปนันท์ ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎรได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณและเงินราษฎรบริจาคสมทบและสร้างเสร็จ   ใช้เป็นที่เรียนเมื่อ พ.ศ. 2494  ปี พ.ศ. 2500  อาคารเรียนถูกพายุพัดเสียหายอีกครั้ง นายหมวก นันตากำนันตำบลแม่แตง  และนายประดิษฐ์  อุ่นปัญโญ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ 5  และคณะกรรมการศึกษา  จึงได้รื้อถอนอาคารเรียนและนำมาสร้างเป็นหอประชุมเพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ในปี  พ.ศ. 2512  หอประชุมอยู่ในสภาพทรุดโทรม ปลวกกินเนื้อไม้จำเป็นต้องทำการรื้อถอน นางผ่องพรรณ  คงงาม ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎรจึงได้จัดหางบประมาณและสร้างเป็นหอประชุมขึ้นใหม่ใช้เป็นที่เรียนโดยที่ราษฎรและคณะครูได้ช่วยกันบริจาคเงิน  พ.ศ.2513  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองเป็นเงิน 150,000  บาทสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนที่สร้างค้างไว้   แบบตึก มี  5  ห้องเรียน  มีมุข 2   สร้างเสร็จและใช้เป็นที่เรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ.  2513  ในปี พ.ศ.2515ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 113 จำนวน 1 หลัง  4  ห้องเรียน  และอาคารเรียนหลังนี้ชำรุดเสียหายเกรงว่าจะเป็นอันตราย  จึงได้ขออนุญาตทำการรื้อถอนเมื่อปีพ.ศ.2527

                  ในปี   พ.ศ.   2552 นางสมพร   ไชยวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ร่วมมือกับราษฎรได้เสียสละแรงงาน   แรงกายและทุนทรัพย์   สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก  ซึ่งชำรุดทรุดโทรมสิ้นงบประมาณ  270,000  บาท  และทำบุญมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการเมื่อ  วันที่   7  มกราคม   2553 ในปี  2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแม่แตง  โดยได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2554 เป็นต้นมา 

                  ในปี   พ.ศ.   2558 นายดวงแก้ว   เล็กปัญญาโรจน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ร่วมมือกับราษฎรในเขตบริการทั้ง  5  หมู่บ้าน    ช่วยกันสละแรงงานและทุนทรัพย์   สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก  ซึ่งชำรุดทรุดโทรมสิ้นงบประมาณ  50,000  บาท  และของบประมาณซ่อมแซมรั้วด้านหลังจัดทำและปรับภูมิทัศน์และงานอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขันพื้นฐาน และเกณฑ์ของโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  เป็นกรอบในการพัฒนางานทั้ง  4  ด้าน  โดยในปีการศึกษา 2558  ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 

                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดแม่กะเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีบุคลากร  8  คน  ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการจำนวน  5  คน  พนักงานราชการ 1  คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  จำนวน  1  คน  ครูอัตรจ้างโครงการวิทย์-คณิต 1 คน   จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2561  จำนวนทั้งสิ้น  128  คน