วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2566 โรงเรียนวัดแม่กะ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมใจพัฒนา นำผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   ก้าวทันเทคโนโลยี  มีทักษะชีวิตที่ยั่งยืน ”