พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( Mission)                                        
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลักหลักการมีส่วนร่วม  Participative Managementและหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
5.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่  Thailand 4.0ที่ยั่งยืน และมีความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์(Corporate Objective)
         1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา
         2.ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และเป็นครูมืออาชีพ
         3.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
         4.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
         5.ผู้เรียน มีทักษะชีวิต มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         6.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         7. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง