ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
นางสาวศิริยา  อิทกาโมทย์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดแม่กะได้จัดกิจกรรม "สภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด" เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามหลักประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,00:06   อ่าน 69 ครั้ง