ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 2 และทำการนิเทศติดตามความพร้อมในการบริหารจันทร์จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ ต้อนรับคณะกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 และทำการนิเทศติดตามความพร้อมในการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการหลักสูตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้และการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,10:17   อ่าน 15 ครั้ง