ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 9–13 สิงหาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 9–13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ในเนื้อหา บทเรียน และเพื่อทราบถึงปัญหาในการเรียนแบบ ON HAND อีกทั้งยังให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ปกครอง โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 240 ครั้ง