ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1