ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทวี ทาเกิด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนะกานต์ ภูมิมาลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6