เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายมนัสชล สมพล
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0947090850
อีเมล์ : hargunking_yok@hotmail.com