ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายมนัสชล สมพล
เจ้าพนักงานธุรการ