กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัชรา ชัยนะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ