ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรา ชัยนะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ