ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายณัฐพงษ์ วิริยา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5