คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ท้าวชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 088 803 7974
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวรรณ์ จเรวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : นายยกเทศบาลตำบลแม่แตง
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล สุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลแม่แตง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิธานนวกรรม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาสวัดแม่กะหลวง เจ้าคณะตำบลแม่แตง
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย ม่วงเล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ธิอิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริยา อินทกาโฒทย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0818812084
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพรรณ ชมถิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ครูโรงเรียนวัดแม่กะ
เบอร์โทร : 095 675 6299
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัส คำเหลือง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ อุปนันท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช ชมถิ่น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4