คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไลลา ปั๋นแก่ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6