คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนตา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6